VAKFIN ADI:

ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI

Madde 1) Vakfın adı Araştırma ve Kültür Vakfıdır.

 

VAKFIN İKAMETGAH MERKEZİ:

Vakfın merkezi İstanbul’dadır.

Madde 2) Vakfın adresi; Sofular Mah. Yeşil Tekke Sok. NO:4 Fatih/İstanbul adresidir. Vakıf yurt içinde Vakıflar Genel müdürlüğünden, Yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı’nın olumlu görüşü alınarak Başbakanlık’tan alınacak izinle şube ve temsilcilikler açabilir.

 

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3) Vakfın gayesi; insanımızın inançlı, vatansever, kültürlü ilmi seviyesi yüksek, bilim ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak ve milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Bunun için sosyal ve kültürel, sportif ve sağlık yönünden gelişmiş  bir nesil yetiştirmeye yardımcı olmak, okul öncesi ilk, orta ve yüksek öğrenim tesisleri kurumları ve enstitüleri,özel yurt ve kurslar açmak,spor eğitim merkezleri kurmak,yurt içi eğitim bursları vermek ve bunlardan istifade etmek yurt dışında yüksek öğrenim üstü akademik kariyer sahibi insanlar yetiştirmektir.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 4) Vakfın kuruluş anındaki mal varlığı; bu vakıfnamenin sonunda isim ve adresleri yazılı kurucu üyelerin bir araya getirmek suretiyle tahsis etmiş oldukları 8.000.000(sekiz milyon)Türk lirasıdır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 5) vakıf yukarıdaki ifade olunan gayesini gerçekleştirmek için her türlü kanuni faaliyette bulunmakla birlikte bu gaye doğrultusunda olmak kaydıyla aşağıdaki çalışmaları da yapar.

a)Yurt içi ve yurt dışı ilim, kültür ve eğitim merkezleri ile işbirliği yapmak, uluslararası kongre ve toplantılar düzenlemek.

b)Konferans, seminer, panel, sempozyum, brifing, sergi ve anma günleri tertiplemek ve katılmak.

c)gayeye uygun özel yarışmalar ve şenlikler tertipleyip ödüller vermek.

d)Konusunda ihtisas sahibi olan kişilerden ve çevrelerden yararlanmak.

e)Okul, fakülte, üniversite, dershane, kurs, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri ve yerleri açmak.

f)Kanuni şartlar yerine getirilerek her türlü basılı yazılı, sesli, görüntülü yayınları yapmak ve yaptırmak matbaa, video, sinema merkezleri kurmak.

g)Mütevelli heyetçe lüzum görülenlere her türlü ayni ve nakdi yardımla birlikte araç ve gereçleri sağlamak ve vermek.

h)vakfın gayesinin tahakkukunu sağlamak amacıyla Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün otuz altıncı(36.) maddesindeki kayıtlar ve sınırlamalar nazara alınarak gayrimenkul alıp satmak, işletmek, idare etmek, tesisler, işletmeler, atölyeler, iktisadi, ticari, sınai kuruluşlara ortak olmak ve kendine ait bu kuruluşlara ortak olmak.

 

VAKIF ORGANLARI

Madde 6) Vakfın organları şunlardır:

A-GENEL KURUL

B-MÜTEVELLİ HEYETİ

C-DENETLEME KURULU

 

A-GENEL KURUL:

Madde 7) Vakıf ilk Genel Kurulu Vakıf senedini imzalamaya yetkili kılınan ekli listede isimleri bulunan kişilerden teşekkül etmektedir. Genel kurul en az(7) kişiden teşekkül eder. Genel kurulun vereceği kararla çoğaltılabilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1-Vakın en yetkili organı olan vakıf gayesinin gerçekleştirilmesine çalışmak, idaresini yönlendirmek, vakfa bağlı diğer kurum ve kuruluşların umumi personel ve statüsünü, yönetmeliklerini tespit ve onaylamak.

2)Genel kuruldaki fiili ve hukuki boşalmaları tamamlar.

3)Mütevelli heyet üyelerinin fiili veya hukuki sebeple boşalması halindeki 2/3 çoğunlukla mütevelli heyete kendi üyeleri arasından üye seçmek.

4)Vakıf yönetiminin gözetim ve denetimini yapmak.

5)Mütevelli heyetçe teklif edilecek tüzük ve yönetmelikleri onaylamak.

6)Mütevelli heyetin faaliyet raporlarını, murakabe raporlarını ve hesap durumlarını görüşüp karara bağlamak.

7)Vakıf denetleme kurulunu seçmek, kısmen veya tamamen görevden almak.

8)Lüzumu halinde Vakıf senedinde değişiklik yapmak, vakfın feshine veya tasfiyesine karar vermek.

9)Olağan yönetimin dışında kalan konularda karar vermek.

 

GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ:

Madde 8)

1-) Vakfın ilk kurucuları genel kurulun tabii üyeleridir.

2-)Genel kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile üyeliğe kabul edilenler.

 

GENEL KURULUN İŞLEYİŞİ:

1)Genel kurul yılda en az bir kere toplanır.

2)Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıda nisap temin edilemediği takdirde toplantı bir sonraki tarihe ertelenir. Belirlenen bu tarih iadeli taahhütlü olarak tüm genel kurul üyelerine bildirilir. Bu toplantıda nisap temin edilemezse, toplantı, nisap aramaksızın katılan üyelerce yapılır.

3)Genel kurulda o toplantıya mahsus olmak üzere vakıf mütevelli heyetinin seçeceği bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki kâtip üye genel kurulu yönetir.

4)Genel kurul vakfın umumi durumunu, faaliyetlerini, lüzumlu görülen konuları görüşür. Yapılması lazım gelen konularda mütevelli heyete gerekli talimatı verir.

 

B-MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 9) Genel kurulca seçilecek en az beş kişiden teşekkül eder. Bu sayı genel kurul kararıyla arttırılabilir. Ayrıca asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Görev süresi asgari iki yıldır. Bu sure gerektiğinde genel kurul kararıyla artırılabilir. Hesapları genel kurulca ibra edilmeyen mütevelli heyeti üyelerinin görevlerine son verilir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ:

1)Mütevelli heyet, ilk toplantısında üyelerden birisini 2/3 çoğunlukla mütevelli heyet başkanlığına seçer. Mütevelli heyet başkanı aynı zamanda vakıf hükmi şahsiyetinin de başkanıdır.

2)Mütevelli heyet üyeliğinden fiili veya hukuki bir sebeple herhangi bir boşalma olması halinde bu yer mütevelli heyet tarafından yedek üyeleri arasından, aldığı oy sayısı dikkate alınarak görevlendirilir.

3)Mütevelli heyet üyelerinden mazeretsiz olarak arka arkaya beş defa toplantıya gelmeyen üye 3/4 çoğunlukla mütevelli heyetçe müstafi sayılabilir. O takdirde bu üye mütevelli heyetten istifa etmiş sayılıp normal üyeliğe devam eder. Mütevelli heyetteki boşluk yukarıdaki usule göre doldurulur.

4)Vakıf faaliyetlerini yönetmek, vakfın gayesinin gerçekleşmesi için gereken bilimum çalışmaları yapmak.

5)Üyelerin aidatlarını tespit etmek, vakfa gelir sağlamak.

6)Genel kurul kararıyla üyeliğe kabul edilen üyelerin vakıf gayesinin tahakkukuna mani faaliyette bulundukları ahvalde, üyeliğine son vermek için teklifte bulunmak.

7)Gerek görüldüğü hallerde kanuni şartları yerine getirmek, yurt içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden, yurt dışında Dışişleri Bakanlığı’nın olumlu görüşü alınarak, Başbakanlık’tan alınacak izinle, temsilcilikler, şubeler açmak, bunların çalışma şekillerini, yetkilerini bir yönetmelikle tespit etmek.

8)ihtisas komisyonları kurmak, bunların çalışma programlarını hazırlamak, faaliyetlerini denetlemek ve değerlendirmek, vakıf için lüzumlu elemanları almak ve bunların ücretlerini tayin etmek ve ödemek, diğer teklifleri görüşüp, karara bağlamak.

9)Vakıf bütçesini her yıl 15 ila 31 Aralık tarihleri arasında hazırlamak ve uygulamak. Vakfın çalışma ve gelişmesi için her türlü tasarrufu ve gerekli harcamaları yapmak.

10)Yılda en az bir kere olmak üzere genel kurulu toplantıya çağırmak.

11)Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 36.maddesindeki kayıtlar nazara alınarak, vakfın gayrimenkul ve menkul mallarını gayelerine uygun olarak tahsis etmek, gerektiğinde bunları satmak, istikraz yoluyla ipotek veya rehin etmek.

12)Vakfın gayesine uygun olarak gelir sağlamak amacıyla kuracağı bütün kurum, kuruluş ve tesisleri yönetmek, bunlarla ilgili yönetmelikler hazırlamak genel kurula sunmak. Genel kurulca kabul edilen bu yönetmelikler doğrultusunda bunların yönetim şekillerini ve yöneticilerini tayin etmek ve de yönetim şekillerini oluşturmak, bunlara aidat bütçeleri kabul etmek veyahut değiştirerek kabul etmek(onaylamak) gerek gördüğünde görevlerine son vermek.

 

VAKIF GELİRLERİNİN SARFI

Madde 10)Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. maddesinde sınırlanan yönetim, idare masraflarını ve vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinden tümü vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

 

C-DENETLEME KURULU:

Madde 11) Genel kurulun kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçeceği 1 ila 3 üyeden teşekkül eder. Denetleme kurulu mütevelli heyetini mali ve idari yönden denetleyerek, iştişari nitelikteki raporunu her yıl en geç 15 Aralık’a kadar mütevelli heyet başkanına verir. Bu rapor genel kurulun bütçe görüşmeleri esnasında nazarı dikkate alınarak görüşülür. Ayrıca her mali yılın bitimini takiben ilk bir ay içinde denetleme kurulu raporunu hazırlar, genel kurula sunar. Bu süreler ihtiyaca göre genel kurul kararıyla değiştirilebilir.

 

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 12) Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

a)Vakıf kurucularınca, kuruluşta ortaya konulan vakfa tahsis edilen meblağ.

  1. b) Vakfa yapılacak her türlü bağış ve yardımlar.

c)Üye aidatları

ç)Vakfa ait menkul ve gayrimenkullerin gelirleri ile vakıfla ilgili diğer tesis, işletme ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

d)Menkul ve gayrimenkullerin alım satımı ile kiralardan elde edilen gelirler. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, kurulan hakkındaki tüzüğün 36. maddesindeki kayıtlar yerine getirilmek kaydıyla.

e)Mevzuata uygun her çeşit diğer gelirler.

 

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ:

Madde 13)Vakfın feshi ve tasfiyesi Genel Kurulun 4/5 çoğunlukla vereceği kararla olur. Vakfın fesih ve tasfiyesi halinde, vakfın her türlü mal varlığı ve hakları genel kurulun vereceği kararla aynı gayeler için kurulmuş başka bir vakfa veya genel kurulun uygun göreceği bir hayır kurumuna devredilebilir. Vakfın kanuni sona erme hallerinde ise yine vakfın mal varlığı veya hakları aynı gaye ile kurulmuş başka bir vakfa veya hayır kurumuna genel kurul kararıyla devredilebilir.

 

GEÇİCİ MADDELER:

Madde 1) Vakfın senedini imzalayan yedi kurucu en geç altı ay içersinde 2/3 çoğunlukla vereceği kararla diğer genel kurul üyelerini seçerek tamamlar.

Madde 2) Teşekkül eden genel kurul, teşekkül tarihinden itibaren, en geç dört ay içerisinde toplanarak, vakfın esas mütevelli heyetini seçer.

 

VAKFIN GENEL KURULUNU TEŞKİL EDEN İSİMLER

1-Necati CEYLAN

  1.500.000(bir milyon beş yüz bin) TL

2-Şemsettin PETEK

   1.000.000(bir milyon) TL

3-Mehmet TUĞLA

   2.000.000 (iki milyon) TL

4-Şemsettin ÖZDEMİR

    500.000 (beş yüz bin) TL

5- Abdulhap YAMAN

     1.000.000 (bir milyon) TL

6-İsmail ÖZTÜRK

    1.000.000.(bir milyon) TL

7-Burhanettin CAN

   1.000.000 (bir milyon)

 

Vakfın ilk genel kurulunu teşkil eden yukarıda adı geçen şahıslar yukarıda yazılı meblağları taahhüt etmişlerdir.

Diye beyanlarını bitirdiler verilen bu takriri ben yeminli noter bir nüsha olarak tanzim ettim.

Muhteviyatını kendilerine okuması için tevdi ettim. Alıp okudular,arzularının tam istedikleri şekilde zapt olunduğunu beyan etmeleri üzerine işbu düzenleme  suretiyle tanzim edilmiş bulunan vakıf senedi altını hepimiz imzaladık ve mühürledik.Bin dokuz yüz seksen sekiz senesi şubat ayının yirmi altıncı günüdür. 26.2.1988

 

VAKFIN KURUCULARI

1- NECATİ CEYLAN

                                                imza

2-Av. ŞEMSETTİN PETEK

                                               İmza

3.ABDULVAHAP YAMAN

                                                imza

4-MEHMET TUĞLA

                                                imza

5-İSMAİL ÖZTÜRK                                    

                                                imza

6-BURHANETTİN CAN

                                                imza                        

7-ŞEMSEDDİN ÖZDEMİR

                                                imza

NOTER :

İş bu suretin dairem dosyasında saklı aynı tarih aynı sayılı aslına mutabakatını tasdik ederim.